تست طرحواره های ناسازگار یانگ ۹۰ سوالی

تست طرحواره های ناسازگار یانگ ۹۰ سوالی

طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجربه های زیاد در انسان ها شکل می گیرند. طرحواره ها حاصل آموزه های سال های اولیه زندگی هستند که در زمینه های مختلف به خصوص زندگی مشترک فرد تاثیر می گذارند.

یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه نامیده است. منشا این موارد تجربیات ناخوشایند دوران کودکی است که به باورهای بنیادین و ناسازگار مبدل شده و خود را زنده نگه می دارد. بنابراین بدون معالجه مناسب نسبت به تغییر مقاومت شدید از خود نشان می دهند.

همچنین طرحواره ها تداوم بخش خاطرات، شناخت ها، هیجانات، حواس و ادراکات هستند که رفتارها را هدایت می کنند. در این قسمت از مجله علمی برنا اندیشان تصمیم داریم تا تست طرحواره های ناسازگار یانگ با تفسیر کامل را در اختیار شما افراد علاقه مند به مجموعه آزمون های روانی قرار دهیم.

سوالات تست طرحواره های ناسازگار یانگ

سوال ۱

کسی را نداشته ام که از من مواظبت کند، در زندگی با من سهیم باشد یا عمیقا نگران اتّفاقاتی که برایم می افتد باشد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲

به افراد نزدیکم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مرا ترک کنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳

احساس می کنم دیگران از من سوء استفاده می کنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴

فکر می کنم با محیطم تناسب ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵

هر کسی که من از او خوشم بیاید به محض اینکه متوجه نقایص و کمبودهای من شود، دیگر  نمی تواند مرا دوست داشته باشد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶

تقریبا هیچ کاری را نمی توانم به خوبی دیگران انجام دهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷

احساس می کنم قادر نیستم به تنهایی از پس کارهای زندگی روزمره ام برایم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸

نمی توانم از این احساس خلاص شوم که اتفاق بدی می خواهد بیفتد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۹

قادر نیستم مثل هم سن و سال هایم از پدر و مادرم مستقل شوم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

پرسشنامه ۹۰ سوالی طرحواره های ناسازگار یانگ

سوال ۱۰

فکر می کنم اگر آنچه را که می خواهم انجام دهم دچار دردسر می شوم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۱

مراقبت از نزدیکانم سرانجام بر دوش من می افتد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۲

از اینکه احساسات مثبتم ( مثل محبت و توجه ) را به دیگران نشان دهم، خیلی خجالت می کشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۳

باید در بیشتر کارها بهترین باشم، نفر دوم بودن را نمی توانم بپذیرم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۴

وقتی از کسی چیزی می خواهم پذیرش جواب نه برایم بسیار دشوار است.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۵

نمی توانم خودم را مقید کنم که کارهای تکراری و کسل کننده را انجام دهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۶

ثروتمند بودن و ارتباط با افراد مهم به من احساس ارزشمندی می دهد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست.

سوال ۱۷

احساس می کنم حتی زمانی هم که کارها به خوبی پیش می رود، یک روند موقتی است.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست.

سوال ۱۸

اگر اشتباه کنم سزاوار مجازاتم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۱۹

کسی را نداشته ام که به من صمیمیت، توجه و محبت نشان دهد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۰

آنقدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۱

احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم وگرنه عمدا به من صدمه می زنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۲

من اساساً با دیگران تفاوت هایی دارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۳

اگر کسی واقعا مرا بشناسد، مایل نیست با من ارتباط نزدیکی برقرار کند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۴

برای رسیدن به اهدافم بی کفایت هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۵

فکر می کنم برای انجام کارهای روزمره ام به دیگران وابسته هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۶

احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک مصیبت (طبیعی، حقوقی و یا پزشکی) برایم اتّفاق بیفتد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۷

من و پدر و مادرم تمایل داریم بیش از حد در زندگی و مشکلات یکدیگر درگیر شویم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۸

احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم، وگرنه یا درصدد تلافی بر می آیند یا عصبانی می شوند یا مرا طرد می کنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۲۹

آدم خوبی هستم چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم به دیگران فکر می کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۰

برایم شرم آور است که احساساتم را نزد دیگران بروز دهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۱

سعی می کنم کارم را به بهترین نحو انجام دهم، اینکه کاری «تا حدودی خوب باشد» راضی ام نمی کند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۲

من آدم خاصی هستم و مجبور نیستم محدودیت هایی را که سر راه مردم قرار داد بپذیرم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۳

اگر به هدفم نرسم زود مایوس می شوم و دست از کار می کشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۴

اگر دیگران به موفقیت هایم توجه کنند این موفقیت ها بیش از هر چیز برایم با ارزش می شود.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۵

اگر رویداد خوبی پیش آید، نگران می شوم که به دنبال آن حادثه بدی اتفاق بیفتد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۶

اگر سخت تلاش نکنم باید منتظر ضرر و باخت باشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۷

من این احساس را نداشته ام که برای کسی فرد خاصی هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۸

نگرانم افرادی که به آنها احساس نزدیکی میکنم مرا ترک کنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۳۹

دیر یا زود کسی به من خیانت می کند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۰

به کسی یا چیزی تعلق خاطر ندارم و احساس تنهایی می کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۱

لیاقت عشق، توجه و احترام دیگران را ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۲

بیشتر مردم در حوزه های کار و موفقیت از من تواناترند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۳

نمی توانم عاقلانه فکر کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۴

نگرانم که از جانب دیگران مورد حمله فیزیکی قرار بگیرم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۵

اگر من و والدینم مسائل خصوصی خودمان را از یکدیگر پنهان کنیم، احساس گناه یا خیانت می کنیم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۶

معمولا در روابطم با دیگران به آنها اجازه می دهم بر من مسلط شوند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۷

آنقدر به خاطر کارهای افرادی که از آنها مراقبت می کنم سرم شلوغ است که زمان کمی برای خودم باقی می ماند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۸

برایم بسیار دشوار است که مستقل از دیگران باشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۴۹

من باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۰

از اینکه مرا محدود کنند یا نگذارند آنچه می خواهم انجام دهم متنفرم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۱

برایم بسیار دشوار است که کارهای لذت بخش و لذت های آنی را رها کنم تا برای هدف های دراز مدت تلاش کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۲

اگر دیگران توجه زیادی به من نکنند، احساس بی ارزشی می کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۳

دقت و احتیاط زیاد فایده ای ندارد، چون تقریباً همیشه مشکلی به وجود می آید.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

آزمون طرحواره های ناسازگار یانگ به همراه تفسیر کامل

سوال ۵۴

اگر کاری را درست انجام ندهم باید از عواقب آن رنج ببرم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۵

کسی را نداشته ام که واقعا به درد دل من گوش دهد، مرا بفهمد، یا نیازها و احساسات مرا به درستی درک کند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۶

وقتی کسی که برایم مهم است از من دوری می کند، احساس نا امیدی می کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۷

به انگیزه های دیگران کاملا سوء ظن دارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۸

احساس می کنم که از دیگران بریده ام و با آنها غریبه شده ام.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۵۹

احساس می کنم دوست داشتنی نیستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۰

به اندازه اکثر مردم در کارهایم با استعداد نیستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۱

به قضاوت هایم در موقعیت های روزمره اعتماد ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۲

نگرانم همه سرمایه ام را از دست بدهم و خیلی فقیر شوم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۳

اغلب احساس می کنم والدینم به من وابسته اند، من یک زندگی مستقل ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴)اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۴

همیشه به دیگران اجازه داده ام برای من تصمیم بگیرند در نتیجه واقعا نمی دانم خودم چه می خواهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۵

همیشه سنگ صبور مشکلات دیگران بوده ام.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴)اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۶

آنقدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم بی احساسی هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۷

احساس می کنم برای پیشرفت و انجام کارهای خود همواره تحت فشار هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۸

احساس می کنم قانون ها و سنت های مرسومی را که دیگران تابع آن هستند نباید دنبال کنم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۶۹

نمی توانم خود را مجبور کنم کارهایی را که برایم خوشایند نیستند انجام دهم، حتی وقتی که  می دائم به نفع خودم است.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۰

اگر در یک جمع صحبت کنم یا در یک موقعیت اجتماعی معرفی شوم، برایم مهم است که تایید و تحسین شوم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۱

هر چقدر سخت تلاش کنم باز هم نگرانم که ممکن است از لحاظ مالی ورشکست شوم و تقریباً همه چیز را از دست بدهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۲

فرقی ندارد که چرا اشتباه کردم، در صورت اشتباه باید بهایش را بپردازم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۳

وقتی در انجام کاری مردد بوده ام، شخص آگاه و توانمندی نبوده که به من توصیه و راهنمایی کند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۴

بعضی اوقات آنقدر نگرانم دیگران مرا ترک کنند که باعث می شود آنها را از خودم برانم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۵

معمولا مراقب انگیزه های پنهان مردم هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۶

همیشه احساس می کنم خارج از گروه ها هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۷

در بسیاری جنبه ها آنقدر ناپذیرفتنی هستم که نمی توانم خودم را آن طوری که هستم نشان دهم، یا اجازه دهم دیگران مرا به خوبی بشناسند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۸

در کار یا تحصیل به اندازه بقیه با هوش نیستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۷۹

در مورد توانایی خود برای حل مشکلات روزمره احساس کفایت ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۰

نگرانم دچار یک بیماری جدی باشم، حتی وقتی دلایل پزشکی کافی وجود ندارد.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۱

اغلب احساس می کنم هویت جداگانه ای از پدر و مادر یا همسرم ندارم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۲

خیلی برایم مشکل است از دیگران بخواهم حقوقم را رعایت کنند و احساساتم را درک کنند.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۳

نظر دیگران این است که من خیلی برای بقیه کار می کنم اما زمان کافی به خودم اختصاص نمی دهم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴)اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۴

از نظر دیگران من فردی عصبی و ناراحت هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴)اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۵

وقتی اشتباهی انجام می دهم نمی توانم به راحتی از آن بگذرم و خودم را ببخشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴)اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۶

احساس می کنم کاری که من مجبورم انجام دهم ارزشمند تر از کارهای دیگران است.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۷

به ندرت توانسته ام به تصمیمات خودم پایبند باشم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۸

وقتی زیاد تعریف و تحسین می شوم، احساس می کنم فرد ارزشمندی هستم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۸۹

نگرانم که یک تصمیم اشتباه به یک فاجعه منتهی شود.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

سوال ۹۰

من آدم بدی هستم و سزاوار مجازاتم.

۱) کاملا غلط

۲) تقریبا غلط

۳) بیشتر درست تا غلط

۴) اندکی درست

۵) تقریبا درست

۶) کاملا درست

نحوه نمره گذاری تست طرحواره های ناسازگار یانگ

نمره گذاری سوالات آزمون بدین صورت است :

سوال ۱ : سه نمره

سوال ۲ : دو نمره

سوال ۳ : چهار نمره

سوال ۴ : پنج نمره

سوال ۵ : دو نمره

سوال ۶ : پنج نمره

سوال ۷ : شش نمره

سوال ۸ : سه نمره

سوال ۹ : پنج نمره

سوال ۱۰ : دو نمره

سوال ۱۱ : یک نمره

سوال ۱۲ : دو نمره

سوال ۱۳ : پنج نمره

سوال ۱۴ : دو نمره

سوال ۱۵ : پنج نمره

سوال ۱۶ : سه نمره

سوال ۱۷ : شش نمره

سوال ۱۸ : دو نمره

سوال ۱۹ : شش نمره

سوال ۲۰ : دو نمره

سوال ۲۱ : پنج نمره

سوال ۲۲ : دو نمره

سوال ۲۳ : یک نمره

سوال ۲۴ : شش نمره

سوال ۲۵ : دو نمره

سوال ۲۶ : سه نمره

سوال ۲۷ : پنج نمره

سوال ۲۸ : یک نمره

سوال ۲۹ :چهار نمره

سوال ۳۰ : پنج نمره

سوال ۳۱ : دو نمره

سوال ۳۲ : سه نمره

سوال ۳۳ : پنج نمره

سوال ۳۴ : دو نمره

سوال ۳۵ : سه نمره

سوال ۳۶ : پنج نمره

سوال ۳۷ : شش نمره

سوال ۳۸ : سه نمره

سوال ۳۹ : دو نمره

سوال ۴۰ : سه نمره

سوال ۴۱ : یک نمره

سوال ۴۲ : شش نمره

سوال ۴۳ : چهار نمره

سوال ۴۴ : سه نمره

سوال ۴۵ : پنج نمره

سوال ۴۶ : سه نمره

سوال ۴۷ : دو نمره

سوال ۴۸ : پنج نمره

سوال ۴۹ : سه نمره

سوال ۵۰ : شش نمره

سوال ۵۱ : سه نمره

سوال ۵۲ : سه نمره

سوال ۵۳ : چهار نمره

سوال ۵۴ : پنج نمره

سوال ۵۵ : چهار نمره

سوال ۵۶ : سه نمره

سوال ۵۷ : دو نمره

سوال ۵۸ : پنج نمره

سوال ۵۹ : سه نمره

سوال ۶۰ : شش نمره

سوال ۶۱ : سه نمره

سوال ۶۲ : چهار نمره

سوال ۶۳ : سه نمره

سوال ۶۴ : پنج نمره

سوال ۶۵ : سه نمره

سوال ۶۶ : دو نمره

سوال ۶۷ : سه نمره

سوال ۶۸ : چهار نمره

سوال ۶۹ : چهار نمره

سوال ۷۰ : دو نمره

سوال ۷۱ : پنج نمره

سوال ۷۲ : پنج نمره

سوال ۷۳ : چهار نمره

سوال ۷۴ : پنج نمره

سوال ۷۵ : پنج نمره

سوال ۷۶ : چهار نمره

سوال ۷۷ : سه نمره

سوال ۷۸ : شش نمره

سوال ۷۹ : سه نمره

سوال ۸۰ : پنج نمره

سوال ۸۱ : سه نمره

سوال ۸۲ : دو نمره

سوال ۸۳ : چهار نمره

سوال ۸۴ : پنج نمره

سوال ۸۵ : سه نمره

سوال ۸۶ : چهار نمره

سوال ۸۷ : شش نمره

سوال ۸۸ : دو نمره

سوال ۸۹ : پنج نمره

سوال ۹۰ : یک نمره

کاربرد تست طرحواره های ناسازگار یانگ

تست طرحواره یانگ رویکردی درمانی در روانشناسی دارد و برای درمان اختلالات شخصیت و اختلال‌ های روانی، مانند بیمارانی که به سایر درمان‌ ها مثل درمان کلاسیک شناختی رفتاری پاسخ نداده‌ اند یا با بازگشت علائم بیماری مواجه شده اند به کار می‌ رود. پیشنهاد می شود تا به تست رفتار شناسی دیسک مراجعه فرمایید.

کاربرد تست طرحواره های ناسازگار یانگ

آشنایی با انواع طرحواره

طرحواره اول طرحواره رهاشدگی و بی ثباتی است. فردی که این طرحواره را دارد نگران است که اطرافیان و عزیزان خود را از دست بدهد و تنها بماند. بنابراین همواره در تلاش است تا عزیزانش را پیش خود نگه دارد. این افراد  دائما طرف مقابل را چک می کند و بر او مسلط می شود. همچنین این افراد با کسی وارد رابطه عاطفی صمیمانه نمی شوند. بدیهی است که ثابت کردن عشق و علاقه برای این افراد کار بسیار سختی است. علاوه بر این افراد ممکن است دچار عشق های آتشین شوند.

طرحواره دوم بی اعتمادی و بدرفتاری است. این افراد دائما دچار شک و تردید هستند. حتی ممکن است به نزدیکترین فرد زندگیشان هم اعتماد نکنند. آنها همیشه فکر می کنند دیگران در حال نقشه کشیدن و فریب دادن آنها هستند پس با دیگران رابطه صمیمانه برقرار نمی کنند. اطرافیان آنها زندگی سختی دارند، چون همیشه در حال ثابت کردن خود برای آنها هستند. همچنین پیشنهاد می شود تا به آزمون سلامت روان روان مراجعه فرمایید.

رابطه عاطفی آنها دو صورت دارد یا اصلا وارد رابطه نمی شوند چون به همه بی اعتماد هستند (فرار می کنند). یا اینکه با فردی غیرقابل اعتماد و بدبین ازدواج می کنند و در واقع تسلیم می شوند.

طرحواره سوم محرومیت هیجانی است. این افراد در طول زندگی خود به اندازه کافی محبت دریافت نکرده اند. آنها در روابط عاطفی و کاری خود جذب افراد سرد و بی عاطفه می شوند. این افراد حتی نیازی ندارند دیگران به آنها محبت کنند. آنها یا کمبود محبت دارند یا احساس درک نشدن و محرومیت از همدلی دارند، یا از داشتن تکیه گاه و هدایت نشدن توسط دیگران محروم هستند. همیشه درگیر جلب نظر دیگران هستند. پس برای برآورده کردن نیازهای دیگران وقت زیادی می گذرانند.

طرحواره چهارم طرحواره نقص و شرم است. آنها احساس می کنند بی ارزش هستند و نقص و عیب دارند. این افراد اصلا انتقاد پذیر نیستند و خود را با دیگران مقایسه می کنند. آنها وقتی با دیگران هستند احساس ناامنی می کنند.

طرحواره پنجم انزوای اجتماعی بیگانگی است. معمولا این افراد گوشه گیر و تنها هستند و وارد جمعیت نمی شوند. آنها خود را متعلق به هیچ گروهی نمی دانند.

طرحواره ششم خودگردانی و عمل مختل است. این افراد فکر می کنند که از عهده هیچ کاری برنمی آیند. بنابراین برای انجام کارهای زندگی دنبال کسانی می گردند تا کمکشان کنند. آنها حتی به تصمیمات خود هم اعتماد ندارند.

طرحواره هفتم آسیب پذیری نسبت به بیماری یا ضرر است. این افراد احساس ترس و نگرانی از وقوع یک حادثه مانند ابتلا به سرطان و… را دارند. حتی ترس از وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله را نیز دارند. همچنین آنها فکر می کنند نمی توانند مانع از وقوع این حوادث شوند. برای مطالعه بیشتر به کارگاه طرحواره درمانی مراجعه فرمایید.

طرحواره هشتم گرفتار خویشتن تحول نیافته است. این افراد هویت ثابت و محکمی ندارند و وجودشان را وابسته به افراد نزدیک خود می دانند و در واقع هویت جداگانه ای ندارند. بعضی از این افراد بسیار تقلید کار هستند و با رهبران وارد رابطه می شوند و در واقع شخصیتشان تسلیم است. بعضی از این افراد نیز وقتی کسی از آنها توقع دارد که مستقل شود از آن شخص دوری می کنند (فرار).

طرحواره نهم شکست است. این افراد احساس شکست خوردگی بی استعدادی و ناکامی دارند. بنابراین مداما خود را با دیگران مقایسه میکنند و فکر میکنند دیگران از او بالاتر هستند. ممکن است این افراد هیچ برنامه و هدفی برای آینده خود نداشته باشند.

طرحواره دهم محدودیت های مختل (استحقاق-بزرگ منشی) است. آنها حس می کنند از دیگران بالاتر هستند و فقط برای حقوق خودشان ارزش قائل هستند و به حقوق دیگران ارزش نمی گذارند. حتی این افراد نظراتشان را به دیگران تحمیل می کنند و همیشه در حال رقابت کردن با دیگران هستند.

طرحواره یازدهم خویشتن داری-خود انضباطی ناکافی است. این افراد بسیار بی حوصله و بی برنامه هستند. و به طور کلی در انجام کارها مسئولیت پذیر نیستند و تنها به فکر لذت بردن از لحظه هستند.

طرحواره دوازدهم دیگر جهت مندی است. آنها فکر میکنند اهداف و آرزوهایشان برای دیگران ارزشی ندارند. بنابراین احساسشان را در روابط با دیگران بروز نمی دهند.

طرحواره سیزدهم ایثارگری است. این افراد توانایی نه گفتن ندارند. آنها با اینکه میل انجام کاری را ندارند ولی باز هم کارشان را انجام می دهند و خود را قربانی خواسته دیگران می کنند.

طرحواره چهاردهم پذیرش جویی جلب توجه است. این افراد دوست دارند مورد تایید و تعریف دیگران باشند. این افراد حس می کنند اگر دیگران از آنها تعریف نکنند یعنی بی ارزش هستند. ممکن است آنها به کسانی که مورد توجه دیگران هستند حسادت کنند.

طرحواره پانزدهم گوش به زنگی بیش از حد و بازداری است. این افراد بسیار بدبین هستند و فقط به جنبه های منفی زندگی تمرکز می کنند و به جنبه های مثبت زندگی بی توجه هستند. مسلما آنها کم اهمیت ترین مسائل را بزرگ جلوه می دهند.

طرحواره شانزدهم تنبیه است. برای این افراد بخشیدن، همدلی کردن و درک کردن با دیگران سخت است. همچنین این افراد از خطاهای دیگران نمی گذرند.

طرحواره هفدهم معیارهای سخت گیرانه و انتقاد جویی است. معمولا این افراد در خانواده هایی زندگی می کنند که تحت فشار هستند و دائما عیب جویی می کنند. آنها توقع دارند همیشه کارها را به بهترین نحو انجام دهند. در غیر این صورت کار را بی ارزش می دانند.

این افراد دو دسته هستند: یا از خود و اطرافیان توقع بسیار بالایی دارند و انتظار دارند کارها را به بهترین صورت انجام دهند(تسلیم)، یا اگر کارها به صورتی که می خواهند پیش نرود کار را به تعویق می اندازند(فرار).

و در نهایت طرحواره هجدهم بازداری هیجانی است. این افراد احساس تنهایی و غم و افسردگی   می کنند. آنها احساسات و هیجاناتشان ( چه هیجانات مثبت چه عصبانیت) را بروز نمی دهند چون ترس از ناراحت شدن و طردشدگی توسط دیگران را دارند.

دسته‌بندی‌ها