تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان و شیوه مناسب تشویق

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان و شیوه مناسب تشویق

آیا تشویق کردن می تواند موجب افزایش یادگیری دانش آموزان شود؟ این سوالی است که در مقاله تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان و شیوه مناسب تشویق تصمیم داریم تا به آن پاسخ دهیم و نتایج علمی و مفیدی را مورد بررسی قرار دهیم.پس تا انتهای مقاله با برنا اندیشان همراه باشید.

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان و شیوه مناسب تشویق

در مقاله تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان و شیوه مناسب تشویق به صورت جامع تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهیم.

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری و ایجاد شوق و دلبستگی به علم دانش شاگردان

معلم باید شاگردان خود را به علم ودانش تشویق نماید وفضائل ومزایای علم و علما را به آنان تذکر دهد ویادآور گردد که علما ودانشمندان وارثان انبیاء و پیمبران ودر پایگاههائی بلند وفرازنده ودرخشان جای دارند پایگاه های که مورد شک انبیاء وشهدا وجانبازان راه خدا می باشد. باید معلم اینگونه سخنان شوق آفرین را که در ملی آیات و اخبار و آثار اشعار و امثال بچشم می خورد و بازگو کننده فضائل و منازل و مقامات والای علم است بگوش آنها برسانند معلم باید از عواملی که او را در تشویق شاگردان به علم و دانش مدد می کند استفاده نماید و به آنها گوشزد کند باید نسبت به مسائل دنیوی به امکانات و با اندازه کفایت قناعت و بسنبده کنند تا از این طریق بتواند آنها را از انگیزه دنیا ثرانی که موجب دل مشغولی و پریشانی خاطر آنها می گردد … مدارد.

مواسات و دلسوزی معلم نسبت به شاگردان

باید درباره شاگردان خواهان اموری باشد که نسبت به آنها در خور احساس علاقه و دوستی می نماید، و از هر گونه شر و بدی که برای خویش نمی پسند برای شاگردان نیز نپسندد زیرا اینگونه مواسات و برابر اندیشی به شاگردان خلی از کمال ایمان معلم وحسن رفتار وبرداری و نمایانگر روح تعاون و همبستگی معلم نسبت به آنان باشد.

در احادیث صحیح و معتبر چنین امده است : هیچیک از شما نمی تواند عنوان مومن را ( به مفهوم واقعی آن ) احراز کند مکر آنگاه که نسبت به برادر ایمانی خود همان چیزی را بخواهد که درباره خود نیز بدان احسان علاقه ومحبت کند.

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری عامل لطف ومحبت ، موثرترین عوامل تعلیم وتربیت است

بر معلم لازم و ضروری است ( اهتمام خویش را در جهت اخلاقی شاگردان بکار گیرد، وآن را از اخلاق زشت وخوبی هایی ناستوده و ارتکاب می سازد و یا موجب ترک اشتغالات علمی و یا اهانه ادب به دیگران می گردد جلوگیری کند. معلم باید مراقب باشد که سخنان بیهوده از شاگردان او سرنزند و از معاشرت آنان با اشخاص نا مناسب و امثال اینگونه اعمال ناروا جلوگیری و ممانعت نماید.

برای پیشگیری از سوء رفتار شاگردان وجلوگیری از ارتکاب خلاف لازم است معلم با ایجاد تعریض وکتاب راه گشای تربیت اخلاقی شاگردان بوده و از تخلف آنها جلوگیری کند در صورتی که ضرورت ایجاد نکند باید از آشکار گوئی وتصریح به تخلف شاگرد خود داری نماید و همواره از عامل لطف ومحبت ومهر ومودت برای ارشاد شاگردان استفاده کند و آن را بخاطر تخلف وسوء رفتار توبیخ ننماید. چون اولا تصریح و آشکارگویی پرده هیبت و ابهت استاد را از هم دردیده و موجب جرات و جسارت شاگردان در ارتکاب خلاف و سوء رفتار وتخلف های اخلاقی امروزند راستی باید درباره مراتب مهر ومحبت پیامبر عزیز گرامی اسلام (ص) نسبت به آن مرد اعرابی و بیابانگر اندیشید – که مسجد را با بول و پیشاب خود آلوده کرد – ( وپیامبر مهربان بجای توبیخ و درشتخویی از در لطف و دلسوزی وارد شد و از راه محبت این مرد صحرا گرد را متوجه زشتی و نادرستی رفتارش نمود آری باید دید که رسول اکرم (ص) با معاویه بن حکم آنگاه که در اثناء غار سخن گفت – چه نوع رفتاری را پیش گرفت (آنحضرت در ارشاد واز لطف ومحبت استفاده کرد و از این رهگذر او را به نقص واشکال کارش آشنا ساخت).


پیشنهاد ویژه : پکیج جامع آموزش روش تدریس ویژه معلمان


تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری فروتنی و نرمش نسبت به دانش آموزان

نباید معلم با شاگردان خویش رفتاری شکوهمندانه وبزرگ مابانه ای را در بیش گیرد بلکه باید فروتنی ونزمش را در برخورد با شاگردانش بکار برد خداوند متعادل به پیامبر خود می گوید : « واخض جناحک ، سمن اتمبک من المومنین »
پروبال خونین را برای پیروان خود( که با پیرمرد خویش در ایمان به تواظهار علاقه می‌کند) فروهشته ساز ( و نسبت به آنان متواضع و فروتن باش) رسول خدا (ص) فرمود:
« خداوند متعال به من وحی نمود ( که به شما اعلام کنم تا ) تواضع فروتنی را پیشه خود سازید » تواضع وفروتنی نسبت به تمام طبقات مردم در خور وظیفه اخلاقی هر انسان مومن ومسلمان است علیهذا باید در نظر گرفت که وظیفه معلم نسبت به شاگردان از این دیدگاه چگونه است – شاگردانی که همواره در معیت معلم بسر می‌برند وبه منزله فرزندان او هستند با توجه به این حقیقت که میان شاگردان و معلم و ملازمت و همبستگی جالبی برقرار است و شاگردان در پی جویی از دانش ها ومعارف سودمند بدوتکیه می کنند ورای نظر او را ملاک و معیار ارزیابی علوم و دانش ها می دانند و علاوه براین میان معلم و شاگردان حقوق متقابل دیگری از قبیل : حقوق مصاحبت و همنشینی صیانت و احترام در رفت و آمد و برخوردها و به شرافت محبت در سیستم های راستین وعاری از هر شائبه کینه توزی ( وامثال آنها وجود دارد که این حقوق ومعیارها می تواند رابطه معلم وشاگردانش را به طرز جالب و دلنشین سازمان بخشیدن در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده است که فرمود : معلم و آموزگار باشید ( و درس عشا زمزمه محبت باشد ). در تعلیم خود دشوار و سختگیر نباشید زیرا معلم و آموزگار
از انسان دشوار و سختگیر بهتر وبا ارزش تر است.

تشویق چه تاثیری بر روی یادگیری دانش آموزان دارد

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری – تشویق شاگردان به اشتغالات علمی و تحریص بر تکرار دروس

معلم باید شاگردان را به اشتغالات – علمی در تمام اوقات واعاده و تکرار محفوظات در اوقات مناسب تشویق وتحریص نماید. و راجع به مباحث و مسائل مهمی که برای آنها بیان شده است. پرسش های مطرح سازد.

اگر ملاحظه کرد که شاگردی مسائل و مباحث مذکور را درک کرده وآنها را دقیقا بخاطر سپرده است از او احترام وتجلیل بعمل آورده وعلت در حضور دیگران – در صورتیکه بیم عجب و غرور و تباهی حال ومزاج روحی او در میان نباشد – اورا مورد ستایش وتقدیر قرار دهد.

و اگر احساس کرد که شاگرد و دانشجویی در حفظ کردن درس و دقت در مباحث و مسائل مربوط به آن کوتاهی ورزیده او را در نهان و درغیاب دیگران هشدار داده و توبیخ نماید. و چنانچه مصلحت چنین شاگردی ایجاب کند علت و در حضور دیگران وی را بخاطر سهل انگاری مورد ملامت قرار دهد. و اگر این کار را با توجه به مصلحت خود شاگرد انجام گیرد بلامانع می باشد زیرا معلم و امت و همچون طبیب و پزشک می باشد که می داند دارو را در چه جایی بکار برد و آن دارو در چه شرایطی می تواند در بیمار موثر وسودمند افتد.

رعایت مساوات در توجه ومحبت به شاگردان

معلم نباید در اظهار محبت وتوجه و التفات به شاگردان – در صورتی که از لحاظ سن و فضیلت و دینداری با هم برابر باشند تبعیض وتفاوتی را معمول دارد. زیرا تبعیض و عدم رعایت مساوات در محبت و توجه به آنها با وجود … آنها در شرایط مذکور موجب ناراحتی های روانی و….. و بیگانگی آنها از یکدیگر می گردند.

لکن اگر بعضی از لحاظ طرز تحصیل وسعی وکوشش و ادب و نزاکت بر دیگران مزیت داشته باشد چنانچه معلم ازآنها احترام خاصی بعمل آورد و آن را از لحاظ محبت و تفقد به دیگران ترجیح دهد و ضمنا یادآور گردد که علت احترام وتقدیر ویژه او بخاطر همین مزای وموجبات است. در این صورت تبعیض و تفاوت میان شاگردان مانعی ندارد زیرا تقدیر و احترام به شاگردان کوشا و با نزاکت عامل موثری درایجاد تحرک و شادابی و انگیزه مفیدی است که آنان و نیز سایر شاگردان را وادار می سازد تا در انصاف به چنین صفات مطلوب و امتیاز آفرین سعی وکوشش نماید.
( یعنی تقدیر و تشویق از شاگردان کوشا و وظیفه شناس و مودب حس وظیفه شناسی و ادب و نزاکت و حسد وجهد در تحصیل را در دیگران بیدار ساخته و نیز خود افرادی که مورد تقدیر و احترام قرار می گیرند با تحرک و شادابی و قدرت فزون تری در اداء وظایف و تکالیف درسی و اخلاقی کوشش خواهند کرد.)

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری – احترام به شاگردان وتوجه به مزایای آنها

باید معلم بیش از آنچه درباره توده مردم اخلاق و رفتار خویش آمیزی را بکار می دارد نسبت به همنشینان و شاگردان خویش رفتار خوشی را در پیش گیرد و شاگردانی را که از لحاظ سن و علمی و لیاقت و شایستگی شرافت روحی و امثال آنها بر دیگران امتیاز و برتری دارند مورد … و احترام قرار داد و جایگاه والائی را در جلسه درس – بر حسب تقدم آنها در ورود به مجلس درس در نظر گیرد ونسبت به سایر نیز اظهار لطف و محبت نمود. و با سلام و درود صمیمانه و گرم چهره ای گشاده و سیمایی شاداب و قیافه ای متبسم و خندان مراتب خویش را ابراز کرده و به منظور گرامی داشت مقدم آنها از جای برخیزد اگر چه در بعضی از اخبار و احادیث در مسئله به شاگردان ابهامی بچشم می‌خورد با این از مضمون این اخبار چنین استفاده می شود که اگر رفتار معلم ، نماینگر احترام به شاگرد باشد این رفتار بعنوان عملی مکروه و ناستوده بشمار می آید.

علیرغم چنین ابهام اثر طرز برخورد معلم با شاگردان خالی از احترام او باشد به هیچ وجه زشت وناستوده نمی باشد باید یادآور کردیم که تحقیق و بررسی اینگونه اخبار و کیفیت توجه آنها به صورتی که مسئله احترام معلم به شاگردان اصطکاکی پیدا نکند هرانسانی علاقه دارد نزدیکترین محترم و محبوب باشد بنابراین وظیفه هر فرد انسانی نشان دادن حسن خلق ومحبت واحترام به دیگران است ولی معلم بیش از دیگران موظف به این امر نسبت به شاگردان می‌باشد بهترین صفات اخلاقی معلم این است که نسبت به کودکان و شاگردان عاطفه و محبت نشان دهد چون کودک وشاگرد به توجه و اعمال اخلاقی معلم محبت او شدیدا نیازمند است برای آنکه شاگرد بتواند با معلم انس پیدا کند و به او اعتماد نماید باید از محبت و توجه او اشباح شود و وقتی شاگرد از معلم توجه و محبت و احترام مشاهده نکرد از معلم و استفاده او بیزار می گردد و فرق میان توجه معلم و دیگران از اینجا سرچشمه می گیرد که کودک وقتی از خانه و یا کودکستان و یا مکتب نمی شود و تبادلی در این محبت انجام نمی گیرد در حالی که پدر و مادر یا مربی مربی با او در منزل و کودکستان و یا مکتب خانه بارفق و نرمی و محبت رفتار می کردند لذا ممکن است احیانا این تصور در او آید که معلم مدرسه به او جفا می کند.

اثرات مثب روانی تشویق بر افراد

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری

روانشناسان در تقسیم نیازمندیهای کودک و خردسال آراء و نظرات گوناگونی اظهار کرده اند ولی به طور مسلم همگی معتقدند که یکی از نیازمندیهای قطعی کودک و شاگرد آن است که مورد محبت و دیگران و معلم قرار گیرد تا معلم با دیگران بتواند اعتماد و علاقه او را نسبت به خود و درس خویش جلب کرده و حس اطاعت و محبت را در او بیدار سازند.

شهید ثانی می گوید : باید معلم به این نیاز روانی شاگرد عنایت داشته باشد و به خصوص هر چه بیشتر احترام و محبت خود را متوجه شاگردان برجسته مجلس درس خود می نماید. چون آنها از او انتظار بیشتری دارند و اگر معلم به این حاجت روانی شاگرد آشنائی داشته باشد می تواند آن را در مسیر خوبی رهبری کرده و از آن امر آموزش بهره برداری نماید.

سؤال :

مادری با داشتن سه فرزند که درمورد یکی از آنها با مشکل مواجه می باشد. او کودکی است که در سنین اول ابتدایی تحصیل می کند همیشه برای ایجاد یک رفتار پسندیده در کودکم از تشویق ( اعم از کلامی وغیر کلامی ) استفاده می نمایم . اما شرایط لازم برای اجرای یک تشویق مفید را بطور کامل نمی دانم او می پرسد تشویق و پاداش مفید باید دارای چه ویژگیها وشرایطی باشد.

پاسخ :

ویژگیهای یک پاداش مفید عبارتند از

1) متناسب با کار یا عمل انجام شده اند ( پرهیز از افراط وتفریط )
2) علت آن در صورت لزوم برای کودک بیان شده وروشن باشد.
3) تشویق بلافاصله انجام شود. ( پس از مشاهده عمل مطلوب اعمال گردد )
4) پاداش به رفتار مطلوب مربوط شده و در غیر اینصورت این مورد از کل شخصیت کودک نباید تمجید نمود بلکه از عمل مشخصی که فرد انجام داد تشویق به عمل آید.
5) ترکیبی از پاداش کلامی مسئولیتی ومادی به کار گرفته شود. ( صرف متکی بر تشویق کلامی یا فقط مادی نباشد )
6) تشویق فرزند در خانواده از سوی والدین به صورت پیامهای هماهنگ انجام شود (به کودک پیامهای ضد و نقیض ارسال نکنیم ).
نسبت به دانش آموزان مهربان باشید و آنها را به منزله فرزند خود بدانید. پیامبر اکرم (ص) می فرمود : بدرستی که من برای شما مانند پدر نسبت به فرزندم هستم نزدیکترین صفت به معلمی محبت است ( الرحمن علم القرآن ) کلیه کودکان احتیاج به محبت وسلامت و تملق داشتن و پذیرفته شدن و احترام دارند که شرط اصلی رشد آنها محسوب می شود.

مرغ برای جوجه های خود بال محبت می گشاید و آنها را زیر بال خود جمع می کند و تمام وجود خود را وقف سعادت آنها می کند معلم باید چنین باشد.

مگر نه این است که حسن سلوک و خلق و خود رفتار پیغمبر (ص) بهترین روش تعلیم وتربیت برای مردم بوده پیغمبر اسلام (ص) بدون ذره ای تکبر قیافه گرفتن و اهانت کردن مردم رابه خدا می خواند. حسن … روی خوش سخن ملایم عفو و اغماض خیرخواهی برای عموم حتی گناهکاران همفکری و مشورت با دیگران تفویض کارها به خدا و توکل به او از خصوصیات معلم رهرو راه انبیا است. مرا به هیچ کتابی دگر حواله مکن که من حقیقت خود را کتاب می بینم البته شناخت حسد مطلوب دشوار ترین کار معلم است اما شناخت نسبی حتما لازم است و نخستین کام معلم بهتر و شناخت کودکان و نوجوانان را با هم خصوصیات و نیازهای جسمانی عقلانی و اقتصادی آنهاست باید زبان تکلم وزبان رفتاری کودک و نوجوانان آشنا شویم استعدادها را بشناسیم و در جهت شکوفایی آن بکوشیم.

ظرفیت جوانان را از فرهنگ اصیل و غنی خودمان پرکنیم چرا اگر لیوانی پرباشد جایی دگر ندارد تاریخ سراسر آکنده است از یافتن کنج به بهای سعی و رنج از کامیابی فارابی در خواندن درس در زیر فانوس تاریخ های سی ساله دهقان طوس اما هرگز نشینیده ایم مرثیه تاریخ را در مرگ استعداد بالقوه کفش دوز زاده عصر ساسانی که به لطف عدل انوشیروانی از تحصیل بازماند کدام جرأت یاغی مدعی است که کفش زاده نمی توانند که بوعلی ، فارابی، بیرونی و …. بشود چه کسی درسوک میلیونها کودک استعداد مرده می گردید؟ آری این چنین است استعدادهای مرده گوری ندارد که کسی برآن بگرید!!

موضوع نقش مدیران در حل مشکلات عاطفی دانش آموزان از گسترده توانایی و اقتدار مدیر می تواند مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد. مدیر برای ایجاد هماهنگی وتعیین خط مشی اجرائی باید دارای ویژگی هایی باشد که بخشی از آن ذاتی بوده و بخش دیگر اکتسابی می باشد. در زمینه توانمندی تشخیص ( ادگار، اج، شاین) استدلال می کند که مدیر موفق باید یک تشخیص دهنده خوب باشد و به روح تحقیق ارزش بگذارد اگر توانائیها ئانگیزه های افراد زیر دست بسیار متغیر است او باید از چنان حساسیت و توانایی تشخیص برخوردار باشد که بتواند تفاوتهای آنها را احساس ودرک کند.

خداوند از 114 سوره قرآن کریم در 113 سوره به رحمانیت وارحمیت تکیه می کند فقط سوره برائت است که بسم الله در آغاز نیست چون برائت بیزاری واعلان جنگ است وبارحمان و رحیم هم آهنگی ندارد.

رحمان رحمت عامه خداوند و رحیم رحمت خاصه اوست. روی جاذبه ها بیشتر از دفعه ها کار کنید بدانید انچه جسم را تسلیم می کند زوار است و آنچه عقل وروح ر اتسلیم میکند منطق وبرهان است سطح انتظارات خود را متناسب با ویژگیهای جسمی وروانی وظرفیت عاطفی وساختار شخصیتی دانش آموزان نمائید. دربرنامه ها روش کار خودتان باید اطمینان حاصل کرد که کودکان دانش اموزان با هیچگونه فشار و بی … عاطفی ویا عدم امنیت روانی مواجه نمی کردند. مهمترین کار معلم ایجاد پل ارتباط احساس است میان خود دانش اموز پلی که در نتیجه اعتماد میان آن دو بوجود می آورد معلم باید برای ساختن چنین پلی دقت کافی و صبر و حوصله و توجه و دلسوزی صادقانه لازم دارد سعی کنید یا … بچه ها باشید نه خدای نکرده به خاطر آنها توجه داشته باشید که محبت مانند غذا است اگر به مقدار لازم و در جای خود صرف شود و اگر بیش از حد لزوم در مورد غیر متناسب باشد نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک هم است. عدم تعادل در محبت پایه انحراف بچه ها است هرگز سه اصل مهم تعلیم وتربیت آزادی انظباط محبت و علاقه و امنیت خاطر را فراموش نکنیم ابتدا در بهانه ای برای انضباط و آزادی را بهانه هرج ومرج قرار ندهیم.

آشنایی با روحیات دانش آموزان اختلاف فردی آنان و خانواده و اجتماع و آداب و رسوم افراد برای معلم ضرورت دارد هر انسان یک کتاب است که فقط یک نسخه از او تهیه می شود زبان حال دانش اموزان ما این است :

که مدیر مجرب ضمن بردباری در جمع آوری شواهد و قراین انگیزه های اختلال رفتار در فراگیران باید بداند که آموزش و پرورش از دیر باز نقش اساسی در تداوم و بقای جوامع بشری ایفا کرده است آداب و رسوم اعتقادات و ارزش ها نگرش ها و رفتار ها دانش ها و ممارت ها جامعه از طریق فراگردههای پرورشی و آموزش قابل انتقال و دوام بوده اند. بنابراین در جریان تدریس و یادگیری احتمال تاثیر پذیری فراگیران از عوامل محیطی اداری، عاطفی روش تدریس و ارتباطات بین فردی گروهی دانش آموزان و مدرسه فراوان می باشد همه این عوامل مورد وارسی قرار دهد تا به حل مشکلات فرد بپردازد.

مدیر روشن بین می تواند که منظومه خانوادگی و جایگاه فرد در بین افراد آن و مناسبات عاطفی بین والدین وفرزندان چه تاثیری در شخصیت دانش آموزان داشته و زمینه سازگاری و یا عدم سازگاری او خواهد داشت مدیر باید بداند اختلال …. دانش آموز می تواند منشاء یادگیری داشته باشد.

چنانکه یک جامعه شناسی آلمانی در زمینه نقش رسانه های جمعی در تشدید پدیده جنایت معتقد است. وسایل ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون با آشکار ساختن انگیزه های که رفتار غیر اخلاقی را تشویق می کنند و یا به حمایت از تخلیل گرایی بر مبنای رفتارهای خلاف و بیمار گونه اجتماعی می پردازند ریشه جنایت را بیش از پیش تقویت می کنند و دانش آموز بی تجربه و مقلد با استفاده از الگوهای بنیادین اینگونه فیلم ها شیوه های اعمال قدرت و توانمندی شخصیتی را بارز می سازد.

مدیر موفق می داند که کودک و نوجوانان از نظر احساسات تند و در زمان حال زندگی می کند قدرت پیش بینی پیامبر رفتارهای فصلی خود را احتمالا ندارد. برهمین اساس تحت تاثیر عواطف گروه همسالان رفتارها کردارها و گفتاری را پیشه خود می سازد که ممکن است با معیارها و هنجارهای اجتماعی مغایرت داشته باشد گروه همسالان برخلاف خانواده و مدرسه کاملا حول محور منافع و علایق اعضاء قرار دارد گروه همسالان از طریق اعطای پاداش یا انتقاد و تحریم در قبال همنوایی اعضاء با هنجارهای گروه تاثیر نیرومندی را بر رفتار و شخصیت اجتماعی آنان اعمال می نمایند. مدیر توانا در بررسی و حل مشکلات دانش آموزان از تجارب کلیه همکاران مجرب و متعهد و دلسوز خود استفاده می کند و می داند که چگونه از روش ها و ابزار متناسب و مناسب می توان در حل مسایل دانش آموزی کوشید وی می داند که کانال های پیگیری و بررسی شکل در درون مدرسه و خارج از آن کدام است و سعی می کند که هر کدام به تناسب اثر بخشی آن اعتقاد نماید مدیر با تجربه با تنبیه بدنی و توهین با دانش آموزان مشکل دار برخورد نمی کند اگر چه شاید چنین چیزی لازم گردد بلکه سعی می کند علل کردار و رفتار آنها را مورد توجه قرار داده با استفاده از فرصتهای ایجاد شده به اصلاح رفتار دانش آموزان بپردازد.

معلم برای اینکه بتواند در تعلیم وتربیت نقش اساسی خونین را به نحو احسن ایفا نماید باید بکوشد که نخست با دانش آموز و دانشجو خویش رابطه برقرار سازد و او را همانند فرزند خویش در زیر چتر محبت بگیرد و با او دوستانه رفتار کند. محبت آموزگار به شاگرد خویش می تواند به صورت پذیرش نوازش نرمی در گفتار برقرار فضای امن، حمایت تعریف و تحسین تشویق عفو و اغماض، عذر پذیری و … آشکار شود.

این محبت باید بگونه ای باشد که متعلم این رابطه حسنه و محبت آمیز را احساس نماید ولی به معلم خویش وابستگی پیدا نکند.

محبت درست معلم به متعلم باعث می شود

اولا – ترس و اضطراب بی حوصلگی ، پرخاشگری، سهل انگاری، در انجام وظیفه و اموری از این قبیل در متعلم ایجاد نشود و یا اگر داشته به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یابد یا حتی از بین برود.
ثانیا – متعلم جدی تر درس می خواند و حرکت و جنب وجوش وی افزایش می یابد و از سؤال کردن و دنبال نمودن بحث برای یادگیری استنکاف نمی کنند.
ثالثا – متعلم به معلم خویش اعتماد می کند و مشکلاتش را با او درمیان می گذارد و راهنمایی های او را مورد توجه قرار می دهد و این امر به حل مشکلاتش می انجامد.
رابعا – متعلم به لزوم برقراری رابطه با دیگران پی می برد و راه صحیح چگونه محبت کردن را نیز عملا یاد می گیرد و بدین وسیله جامعه پذیری در او تقویت می شود و حتی معلم را به عنوان اسوه خویش می پذیرد و از رفتارهای او سرمشق می گیرد و چگونه صحیح زیستن را می آموزد و شایستگی های اخلاقی ، معنوی و اجتماعی او را بکار می‌بندد.

تشویق مناسب و تاثیر آن بر افزایش یادگیری

در فرهنگ تربیتی اسلام پروردگار رحیم و عطوف به عنوان اولین معلم انسان جلوه گر است و تاکید می کند که تعلیم و تربیت افراد را به عهده می گیرد باید خلیفه خدا …. دراین صفت باشد وبه همین جهت پیامبر اسلام که « رحمه اللعالمین » است به عنوان شایسته ترین معلم برای بشریت از ناحیه خداوند برگزیده شده است متعلم نیز باید با معلم خویش رابطه عاطفی پیدا کند و او را کاملا دوست داشته باشد زیرا وقتی متعلم معلم خود را محبوب خویش احساس نماید از یک سو در یادگیری و تعلم با او همکاری می نماید و به درس علاقمند می گردد و نه تنها ازتعلم استنکاف نمی کند بلکه تمام همتش این است که با موانع یادگیری مبارزه نماید از این رو در کلاس گوش می‌دهد و ذهنش را به جز آنچه معلم آموزش می دهد معطوف نمی سازد و … از سوی دیگر علاقه حاکم به وجود او باعث می شود به رنگ معلم محبوبش در ایده در آداب و اخلاق اجتماعی و …. از او پیروی نماید و برای خود شخصیتی بسازد که ممکون با شخصیت برجسته معلمش باشد.

تاثیر تشویق بر افزایش یادگیری – تشویق دانش آموزان بی علاقه وسهل انگار

عده زیادی از معلمان و والدین از اینکه برخی از دانش آموزان تکالیف خود را در کلاس درس انجام نمی دهند گله مند بوده از این رو دچار تشویق و نگرانی هستند این نگرانی بجاست زیرا اگر دانش اموزی تکالیف خویش را انجام ندهد نمی تواند مطالب درسی را بخوبی فرا بگیرد و در نتیجه از همکلاسی های خود عقب می افتد.

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که یکی از علل مردودی دانش آموزان منحل نبودن آنها در کلاس درس و یا انجام ندادن تکالیف مورد نظر است. موارد زیر رهنمودهایی هستند که با به کار بستن آنها می توان دانش آموزان سهل انگار و بی علاقه را برای انجام تکالیف درسی برانگیخت . این قبیل دانش آموزان را با دقت زیر نظر داشته باشید و آنان را به خاطر کمترین کوشش و فعالیت در جهت شروع کار نوشتن تکالیف اشتغال به انجام آن و یا تکمیل تکالیف داده شده ترغیب و تشویق کنید. این روش را شکل دهی رفتار نیز می گویند که در آن هر پاسخی که نزدیک به پاسخ نهایی انجام تکالیف باشد مورد تقویت ….. می گیرد مثلا رفتن کودک به کتابخانه نشستن پشت میز مطالعه برداشتن مداد و کاغذ و … همه جزو پاسخها و یا رفتارهایی هستند که در جهت انجام تکالیف صورت می گیرند و می بایست مورد تشویق و تقویت قرار گیرند شما می‌توانید این کار را با دادن مداد رنگی ، اسباب بازی ، خودنویس و ….. به عنوان جایزه به دانش آموز و یا انجام تشویق های اجتماعی از قبیل تحسین دانش آموز لبخند زدن به او پرس وجو کردن از وضعیت درسی وی و یا حتی با توجه مهر آمیزبه دانش آموز زمانی که وی مشغول انجام تکالیف عملی سازید.

تماس خودرا با دانش آموز حفظ کنید تا بتواند مرتبا اشتغال او را به انجام تکالیف را تقویت نمائید به عنوان مثال شما می توانید کنار میز دانش آموز مورد نظر بنشینید تا براحتی او را به انجام تکلیف تشویق کنید.

ارتباط خود را با والدین دانش اموز حفظ کنید ( توسط نامه ، تلفن ، ملاقات حضوری وغیره) و ایشان را از پیشرفت دانش آموزان درانجام تکالیف آگاه سازید همچنین از والدین دانش آموز بخواهید که وی را به خاطر دادن تکالیف در مدرسه تشویق و تحسین کنند.

دسته‌بندی‌ها