آموزش مهارت ارتباط موثر – چگونه با دیگران ارتباط سالم برقرار کنیم؟

آموزش مهارت ارتباط موثر

در این قسمت از پایگاه دانش فروشگاه برنا اندیشان تصمیم داریم تا یکی دیگر از موضوعات بسیار کاربردی روانشناسی با عنوان آموزش مهارت ارتباط موثر – چگونه با دیگران ارتباط سالم برقرار کنیم؟ را در اختیار شما کاربران محترم وب سایت برنا اندیشان و تمامی علاقه مندان به مقالات روانشناسی قرار دهیم.

آموزش مهارت ارتباط موثر – چگونه با دیگران ارتباط سالم برقرار کنیم؟

در مقاله آموزش مهارت ارتباط موثر شما یاد خواهید گرفت که چگونه با سایر افراد رابطه سالم و موثری برقرار کرده و بتوانید روابط پایداری با دوستان خود داشته باشید.

          به تکلم به خموشی،به تبسم به نگاه                          می توان برد به هر شیوه دل آسان از من

 

آموزش مهارت ارتباط موثر

مهارت ارتباطی: توانایی بر قراری ارتباط به طور موثر و کارآمد با دیگران. اصولاً چیزی به عنوان عدم ارتباط وجود ندارد ، زیرا انسان نمی تواند فاقد هرگونه رفتار باشد و هر رفتاری در یک شرایط تأثیر متقابل دارای ارزشهای پیامی است.

اهمیت ارتباط

%75 از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی است که بتواند خوب ارتباط برقرار کند. مهارت ارتباطی خوب به ما کمک می کند روابط سالم و رضایت بخشی را با دیگران داشته باشیم. از طرف دیگر مهارت های ارتباطی ضعیف می تواند به گونه ای باشد که به سوء تفاهمات و احساسات منفی منجر شود. مهارت برقراری ارتباط یکی از پیش بینی کننده های سلامت است.

پیامد های فقدان مهارتهای ارتباطی

 • ایجاد سوءتفاهم
 • نارضایتی از روابط با دیگران
 • احساس تنهایی
 • کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی
 • آسیب پذیری و کاهش توانایی در مقابله با مشکلات
 • انزوا و طرد
 • استرس و فشار روانی
 • احساس خشم و تعارض
 • ناکامی در ارضای نیازها

هدف برقراری ارتباط و انتقال پیام است در قالب، انتقال احساسات، بیان نیازها و خواسته ها، انتقال اطلاعات.

اجزاء ارتباط

 • پیام
 • فرستنده
 • گیرنده
 • وسیله ارسال پیام
 • بازخورد
 • شرایط و محیط ارسال پیام

پیشنهاد ویژه:کارگاه آموزش کامل فن بیان در زندگی

اگر چه نحوه ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف درانواع موقعیتها ، متفاوت می باشد اما اصول ارتباط در موقعیتهای مختلف زندگی اعم از خانوادگی- شغلی و اجتماعی و… یکسان است. با فراگیری این اصول و حذف موانع ارتباطی امکان تعمیم یکی به دیگری وجود دارد.

تسهیل کننده های ارتباط

تسهیل کننده های ارتباط    

 • پذیرش و اعتماد
 • ابراز علاقمندی و توجه نشان دادن
 • ابراز احساسات
 • مثبت نگری ، مثبت گویی، مثبت اندیشی
 • تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل
 • توضیح خواستن برای روشن شدن موضوع
 • خلاصه گویی
 • رفتارهای غیرکلامی مناسب

عوامل بازدارنده ارتباط

 • پیش داوریها و نظرات قالبی
 • لقب دادن و برچسب زدن
 • تعمیم دادن
 • تهدید کردن
 • تمسخر و تحقیر کردن
 • سخنرانی کردن
 • نصیحت کردن
 • گفتگوی دستوری و آمرانه

انواع مهارتهای ارتباطی شامل

 • کلامی:  verbal
 • غیرکلامی:  nonverbal

مهارتهای دریافت پیام

 • گوش دادن
 • مشاهده کردن
 • پاسخ دادن

انواع ارتباط به صورت کلامی و غیر کلامی هستند که ارتباط کلامی، مربوط به کلمات بیان شده و دیگر اصواتی هستند که اطلاعات و معنی را می رسانند .و ارتباط غیر کلامی مربوط به حرکات سر و بدن هستند که قسمتی از اطلاعات را تشکیل می دهند.

اجزا ارتباط کلامی

اجزاء ارتباط کلامی ( گفتاری )

1) محتوی کلام( موضوع گفتگو) :

شامل آنچه بر زبان می آوریم،جذاب بودن،تاز گی،هیجان انگیز بودن،مثبت یا منفی توجه به زمینه های فرهنگی – بودن.

2) عناصر فرازبانی:

 • تن صدا (شدت بلندی و کوتاهی)
 • ریتم (عدم یکنواختی- داشتن زیر وبم)
 • آهنگ صدا (داشتن احساس و هیجان- دلنشین و آرام بخش بودن)
 • لحن کلام (دوستانه- ملایم- صمیمانه-،تهدید آمیز- خشن )
 • ترتیب بیان مطالب (زمان بندی – نظم-  رعایت نوبت – سرعت گفتار- مکث – کشیدن- جمع بندی )
 • ( لهجه- تکیه کلام – تناسب با درک و دریافت شنونده- ملاحظات موقعیتی)

سبکهای گفتار

 • امری : در را ببند.
 • مودبانه : لطفاًدر راببندید.
 • درخواستی -سئوالی : میشه در را ببندی؟
 • سئوالی : می خوای در باز باشه؟
 • غیر مستقیم : نمی دانم کی در را باز گذاشته، اینجا سرده.

پیام های کلامی و غیر کلامی ناهمخوان می تواند باعث سوء تفاهم گردد. همواره آنچه می خواهید بگویید با رفتار غیر

کلامی مناسب هماهنگ سازید.

مراحل ارتباط کلامی

مرحله آغازین :آراسته وخوشرو باشید و تبسم کنید . با یک سئوال ساده شروع کنید. در مورد خودتان بگویید (خودافشایی) به طرف مقابل توجه نشان دهید . از تعریف و تمجید و تأیید استفاده کنید .

ادامه گفتگو: خوب گوش کنید .به صحبت علاقه نشان دهید .بازخورد دهید .علایق خودتان را بیان کنید .خلاصه کنید. به موقع موضوع صحبت را عوض کنید.

پایان گفتگو: پایان دادن به گفتگو با یک احساس خوشایند دو طرفه از مصاحبت با شما خوشحال شدم و … از اینکه به صحبتهایم توجه کردید ممنونم … از آشنایی تان خوشحال شدم . توجه به رفتارهای غیرکلامی ناشی از خستگی و بی میلی جمع بندی کردن.

تفاوت در گفتگو

زنان و مردان به هنگام گفتگو از قواعد زبانی خاص خودشان پیروی می کنند و گاه همین موجب سوء تفاهم میشود.

زنان سئوالات بیشتری از هم می کنند و کمتر می گذارند بین شان سکوت حاکم شود.

مردان به هنگام صحبت اگر حرفشان توسط طرف مقابل قطع گردد سعی می کنند صدایشان را بلند تر کرده یا باسکوت ناراحتی خود را اعلام می کنند.

توصیه های کلی برای بهتر کردن ارتباط کلامی

به طور مداوم و پشت سر هم صحبت نکنید. آن چه را می گویید روشن و واضح بیان کنید. با بیان جزئیات خسته کننده صحبت را به درازا نکشید. بین آنچه می گویید و تن و آهنگ صدایتان هماهنگی برقرار کنید. به شنونده نگاه کنید. خود را بجای شنونده گذاشته و احساس او را در نظر بگیرید. از واژه های تعمیمی همیشه و هرگز کمتر استفاده کنید. نصیحت نکنید. استفاده از کلمات و جملات مثبت و مناسب موقیت- رفتار- احساس.

شیوه گوش دادن فعال

شیوه گوش دادن فعال 

 • نگاه کردن به طرف مقابل ( تماس چشمی ) برای نشان دادن توجه به گوینده
 • متمایل شدن به سمت گوینده و نزدیک شدن به وی
 • تکان دادن سر و استفاده از حرکات صورت
 • استفاده از اصوات تأیید کننده : آها  بله  هوم  خب  که اینطور  عجب
 • بصورت باز سئوال کنید .
 • بازخورد بدهید ، بازگویی کنید خلاصه کنید .
 • به هدف گوینده از بیان سخنانش توجه کنید .
 • به سبک و نحوه بیان گوینده توجه کنید .
 • نشانه های غیر کلامی گوینده را سعی کنید تکرار کنید.

اشتباهات گوش دادن فعال

 • سخنان طرف مقابل را قطع کردن.
 • انجام کارهایی که نشانگر بی حوصلگی شماست .
 • مثل نگاه کردن مکرر به ساعت  تماشای بیرون  ورق زدن  یک مجله  آه کشیدن  خمیازه کشیدن
 • خاراندن سر
 • قطع کردن وعوض کردن موضوع
 • بادیگری صحبت کردن
 • مخالفت کردن
 • تکرار کلمه به کلمه گفته های طرف مقابل
 • عقب ماندن : داشتی می گفتی که
 • حذف کردن قسمتهای مهم گفته های طرف مقابل یا اضافه کردن به آن
 • از شدت احساسات طرف مقابل کاستن یا شدت بخشیدن
 • پیشگویی کردن
 • تحلیل و تفسیر کردن ، قضاوت کردن
 • بی توجهی به احساس فرد مقابل از آنچه بیان می کند: کم اهمیت کردن،منطقی کردن، اطمینان
 • دادن، راه حل ارایه دادن.

استفاده از بازخورد

بازخورد می تواند برانگیزاننده یا منع کننده فرستنده پیام گردد . بازخورد دادن راهی برای بررسی این است که آیا برداشت شما درست است یا خیر. زمانی که گوینده مکث می کند، فرصت مناسبی برای شما فراهم می کند تا در یابید که آیا آنچه را که شنیده یا دیده اید به درستی فهمیده اید یا خیر. این کار با استفاده از بازخورد انجام می شود. بازخورد دادن از یک سو وسیله ای است برای محک زدن شنیده ها ودیده های شما، و از سوی دیگر وسیله ای است برای کمک به فرد مقابل تا در یابد که آیا واقعاً آنچه را که احساس می کند به درستی منتقل کرده است یا خیر.

معرفی یار مهربان

کتاب مهارت ارتباط

کتاب مهارت ارتباط

نویسنده: ایوان پیرسون

ترجمه: دکتر زهره قربانی

تهیه و تنظیم: میترا نمازی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

دسته‌بندی‌ها