کارگاه صوتی حل تعارض زوجین

نوع فایل
Mp3
حجم فایل
135 مگابایت
دسته بندی
300,000 تومان

در این بخش از فروشگاه برنا اندیشان کارگاه صوتی حل تعارض زوجین را برای دانلود در اختیار شما کاربران گرامی و علاقه مند به روانشناسی و علوم رفتاری قرار می دهیم.

مقدمه

یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز زوجین، توجه به تفاوت ها، شناسایی آنها و مهارت حل تعارضات است.

تعارض در زندگی مشترک بوجود می آید و دارا بودن مهارت های لازم برای رویارویی با تعارض ضروری است. زوجین می بایست بر مبنای احترام و اعتماد و تمرکز بر روی حل مشکل، تعارضات را به شیوه ای احترام آمیز حل کنند. هدف زوجین نباید پیروز شدن و تحقیر کردن یکدیگر باشد.

در یک الگوی مفید، زوجین تلاش می کنند تا در حل تعارضات به روش شوهر برنده – زن برنده عمل کنند یا حداقل هر کدام از زوجین به توافق قابل قبولی برسند. تمایل به روبرو شدن با تفاوت ها و مشکلات از طرق یادگیری مهارت زندگی یک عامل حیاتی برای زوجین است.

یادگیری حل تعارضات

بدترین روش دوری از تعارض، حمله متقابل و تهدید همسر به سکوت کردن است. این روش، بیشتر توسط مردان استفاده می شود. این روش در کوتاه مدت کاربرد دارد اما به تدریج زمینه را برای خشونت خانگی و ناسازگاری فراهم می کند و رابطه زناشویی را واژگون می سازد. کنترل کردن غیرمنطقی مخالفت همسر ، اعتماد و صمیمیت جنسی را از بین می برد.

خشم و ابراز آن چند علتی دارد. در زندگی در یک مشاجره زناشویی ابتدا ناراحتی یا ناامیدی است بعد از آن خشم بوجود می آید. بهترین روش، آگاه بودن به هیجان اولیه و پاسخگویی به آن است. خشم را از طریق خشونت یا تهدید ابراز نکنید. به این علت که خود خشم به تنهایی یک هیجان سمی نیست ولی اگر با انتقادکردن، اهانت کردن ، و تحقیر کردن همسر همراه شود به یک هیجان مخرب تبدیل می شود. مسئولیت احساسات خود را به عهده بگیرید. همسرتان را سرزنش نکنید. احساسات و ادراک هایتان را بیان کنید. برای تغییر کردن، درخواست کنید. نسبت به ادراکات و احساسات همسرتان و

  • راه حل هایش برای حل یک اختلاف را پذیرا باشید
  • هدف مشاوره سبک زندگی بیان شجاعانه احساسات، یعنی تمرکز بر روی حل مشکل است، نه تخلیه هیجانی با خصومت و عصبانیت.

سبک های زندگی زناشویی و شیوه های رویارویی با تعارضات زناشویی

زوج هایی که دارای سبک زناشویی ابرازگری و بیان کردن هیجانی هستند، از تعارض استقبال می کنند و به طور مستقیم با آن رو به رو می شوند. این سبک شامل بیان احساسات و بحث نمودن به منظور قبول داشتن نظر دیگری است. تعارض با شدت زیاد نمایان می شود. هر همسر از احساسات دیگری آگاه است و معمولا همسری که دارای قوی ترین احساسات است پیروز می شود. تغییر در رفتار یکی از همسر ها، اتفاق می افتد. آن ها اجازه نمی دهند مشکل وخیم شود و ارتباط، زنده و پرشور باقی می ماند. در این شرایط بیشتر اوقات یک همسر تسلیم می-شود و خطرات موجود در رابطه زناشویی نادیده گرفته می شود. مبارزه ها تشدید می شود و احترام و اعتماد تحلیل می رود.

زوجین دارای سبک زناشویی کاهش اختلاف ، از تعارض و به خصوص تعارض هیجانی دوری می کنند.

آن ها موقعیت های زندگی را به گونه ای تغییر می دهند، کوچک می کنند و یا انکار می کنند که مجبور نباشند با هم بحث کنند.

خوبی و برتری این سبک این است که زندگی آن ها قابل پیش بینی و صلح-آمیز است و تمرکز بر روی برنامه های خوشایند و سودمند است و لذت بردن از جنبه های مثبت زندگی مشاوره زناشویی آسان تر است.

اما خطر آشکار در این نوع سبک زندگی ، قبول نداشتن تعارض و احتمال بدتر شدن مشکل است. زوجین، بی انگیزه هستند و تغییرات سالم و سازنده ای را در زندگی شان ایجاد نمی کنند. با دوری کردن از تعارض، آن ها حس رابطه صادقانه خود را از دست می دهند و هنگامی که مشکل جدی اتفاق می افتد آن ها مهارت های لازم برای مواجه با مشکل را ندارند.

مهارت های مهم در حل تعارضات بین زوجین

۱. گوش کردن به احساسات و ادراکات همسر به شیوه احترام آمیز. به حرف های همسرتان به عنوان یک درخواست همراه با حسن نیت نگاه کنید نه یک تقاضای دارای سوء نیت.

۲. راه حل های زیادی را جستجو کنید

۳. یک راه حل توافقی را با همسر خود انجام دهید. موافقت با روش یا خواسته غیر منطقی از طرف همسر ، باعث دل آزردگی و رنجش همسران می شود.

راه حل برای روبرو شدن با تعارضات غیرقابل حل

بیشتر از ۶۰ درصد از تعارضات بین زوجین نیاز به ادامه دادن گفتگو و تبادل نظر یا پذیرش دارند ،زیرا قابل حل نیستند. اولین راهنمایی این است که واقعیت زندگی را بپذیریم. و برای تغییر دادن همسر خود یا موقعیت موجود تلاش نکنیم. پذیرش واقعیت موجب می شود که برخی تعارض ها به مشکلات بزرگی در رابطه زناشویی شما تبدیل نشوند. دومین اینکه به حقوق همسرتان و سبک زندگی فردی و شخصی اش احترام بگذارید.

خشم و تعارضات زناشویی

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر‌ جامعه‌ و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است کـه مـی‌تواند نـیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و معنوی انـسان را بـرآورده سـازد. این واحد اجتماعی‌ مبدأ‌ بروز‌ عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است. شکل‌‌گیری‌ خانواده با انتخاب همسر آغاز مـی‌شود و هـیچ کـسی نمی‌خواهد همسر نامناسبی انتخاب کند و همه باور دارنـد کـه انتخابشان‌ درست‌ و مناسب‌ است ولی در موارد زیادی این انتخاب‌ها اشتباه و دردناک است.

مـفهوم سازگاری زنـاشویی

در میان مفاهیم مربوط به ازدواج و خانواده، مـفهوم سـازگاری زنـاشویی جایگاه خاصی یافته است. سازگاری‌ زناشویی‌ در‌ دوام یک ازدواج تأثیر عمده‌ای داشته و مـعطوف به محدوده‌ای است که اشخاص‌ متأهل‌، تضاد‌ را کنترل کرده و با یکدیگر کنار می‌آیند. در واقع، ازدواج درجه‌ای از‌ صمیمیت‌ را‌ ایجاد می‌کند کـه در وجـه سـازگارانه آن، افراد تضاد را کنترل کرده و با یکدیگر‌ کنار‌ می‌آیند.

عـلی‌رغم ایـنکه ازدواج رضایت‌بخش یکی از عوامل مهم بهداشت‌ روانی‌ جامعه‌ محسوب می‌شود ولی چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط مساعدی را برای ارضـای نـیازهای روانـی‌ زوجین‌ ایجاد نکند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی‌یابد، بلکه اثرهای مـنفی و گـاهی جـبران‌ ناپذیری‌ را‌ به جای می‌گذارد، به گونه‌ای که اختلال‌های عصبی، افسردگی و خودکشی از جمله پیامدهای آن اسـت‌. بـه‌ اعـتقاد وایزمن، شلدون و گورینگ بسیاری‌ از‌ اختلال‌های‌ روان پزشکی، از جمله اختلال‌های جـسمانی، شـناختی، رفتاری و استرس، تحت تأثیر آشفتگی زناشویی و روابط بین‌ فردی‌ اضطراب‌زا‌ است.

همه‌ی زوج ها کم و بـیش بـا مشکلات ارتباطی مواجه می‌شوند، ولی مشکلات‌ ارتباطی‌ در زوج‌های آشفته کمتر از طریق گفتگو حل می‌شود؛ تـعامل ضـعیف و کنترل غیرمؤثر تعارض مشکلات ارتباطی‌ را‌ تداوم می‌بخشد؛ تعامل ضعیف، درک زوج‌ها از یکدیگر را کاهش مـی‌دهد و بـاعث‌ مـی‌شود‌ که همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کرده‌ و برای‌ ارضای‌ نیازهای یکدیگر تلاش کنند. کنترل غیرمؤثر تعارض‌ بـه‌ این مـعنی است که مسائل مهم رابطه، حل نشده باقی می‌ماند و این مسائل غالباً‌ منبع‌ تـعارض‌های تـکراری‌ مـی‌شوند‌، این‌ زوج‌ها بحث‌های مشابه و یکسانی پیرامون موضوع‌ معینی‌ دارند، بدون اینکه مشکل را حل کنند. تعاملات منفی موجب افزایش احتمال‌ طلاق و کاهش جنبه‌های مثبت‌ ازدواجـ‌ مـانند رضایت، تعهد، دوستی و اعتماد‌ در‌ رابطه، می‌شود.

زوج‌هایی که می‌توانند تعارضات موجود در رابطه را با به کارگیری‌ روش‌های‌ مـثبت و اسـتفاده‌ی کمتر از تعاملات‌ منفی‌، مدیریت‌ کنند، فضایی فراهم‌ می‌کنند‌ که در آن فرصت‌ بیشتری‌ برای خـود افـشایی و توافق در مورد مشکلات خانواده ایجاد می‌شود و این خـود یکی از‌ روشـ‌های‌ مـهم ایجاد صمیمیت در رابطه است‌.

تعارض زناشویی : پیش درآمد جدایی زوج ها

تـعارضات زناشویی پیش درآمد‌ جدایی زوج‌هاست، که از بگو مگوهای ساده شروع شده و تا درگیری‌های شدید لفـظی، نـزاع و کتک‌ کاری‌ و جدایی گسترش می‌یابد. تـعارض‌ زنـاشویی، حالتی است‌ که‌ زن یک چیز و مـرد چـیز دیگری می‌خواهد، یک مسأله برای مرد مهم است ولی زن از‌ آن‌ متنفّر‌ است. تـعارض زنـاشویی حاصل نیازها، خواسته‌ها و تمایلات‌ ناهمگون‌ زوج هاست‌.

تعارض‌ زناشویی‌ زمانی‌ اتـفاق مـی‌افتد که یکی از طرفین یا هـر دو خـودخواه باشند، یکی از زوج‌ها خودخواهانه و بدون ملاحظه ظرفیت‌‌ها، قابلیت‌ها، طرح‌ها و اهداف دیگری خواسته‌ای را مـطرح مـی‌کند و وقتی‌ آن خواسته محقق نشود، شـروع بـه قـضاوت کردن می‌کند. در ایـن قـضاوت طرف مقابل بد جـلوه داده مـی‌شود و با اهرم‌های سکوت، طرد کردن یا بیان رک و مستقیم خشم و نفرت مجازات‌ می‌شود‌. تحقیقات این مسأله را تأیید کرده و نشان می‌دهد که بـزرگترین پیش بینی کننده‌ی طـلاق و نـارضایتی زنـاشویی، مشکلات مالی، کمبود جـذابیت جنسی و یا کمبود عشق نیست‌. بلکه‌، روشی است که زوج‌ها بوسیله‌ی آن تعارض خود را در مواقع ناسازگاری مدیریت مـی‌کنند و شـیوه‌هایی است که بوسیله‌ی آن با یکدیگر ارتباط بـرقرار‌ مـی‌کنند‌.

فرایند تعارض زناشویی

تـضاد و مخالفت‌های‌ کنترل‌ نـشده مـوجب نارضایتی اعضا می‌شود، که در نتیجه آن پیوندها و رشته‌ها می‌گسلد و موجب از هم پاشیدن خانواده می‌شود. تعارض سبب می‌شود روابـط خـانوادگی اثـربخشی خود‌ را‌ از دست بدهد، «انسجام» خانوادگی کاهش یابـد و هـدف‌های خـانواده تـحت تـأثیر نـزاع‌ها و کشمکش‌ها قرار گیرد و در حالت شدید آن موجب شکست زندگی زناشویی و احتمالاً طلاق و جدایی می‌شود. استفاده از الگوهای‌ نامناسب‌ ارتباطی بین زن و شوهرها مشکلات بسیاری را برای خود آنان و اطرافیانشان ایجاد مـی‌کند. این مشکلات به صورت تعارضات بین فردی همراه با برانگیختگی‌های هیجانی (خشم) بروز می‌کند.

علل تعارضات زناشویی

مادن و بولمن علل تعارضات زناشویی را این گونه عنوان می‌کنند:

1- خرج کردن پول

2- روابط بـا خـویشاوندان

3- کودکان

4- تقسیم‌ کارهای خانه و بچه‌داری

5- ارتباط و رو راستی (بخصوص در مورد احساسات منفی‌)

6- محل‌ سکونت‌

7- دلبستگی غیرجنسی طرفین به شخص دیگر

8- انتخاب شغل یا درآمد همسر

9- داشتن یا نداشتن فرزند

10- انـتخاب ‌‌نـوع‌ تفریحات

11- اجتماعی بودن

12- مقدار زمانی که با یکدیگر هستند

13- تنفس‌ (استراحت‌) حاصل‌ از بیماری‌های جسمانی

14- قدرت کنترل بر تصمیم‌گیری‌های خانوادگی 

15- شیوه‌های انجام مراسم مـذهبی.

مـتخصصان‌ دریافتند، زوج‌هایی که در حل تـعارضات زنـاشویی خود موفق هستند، حل موفقیت‌آمیز مسأله‌ را یاد گرفته‌اند، بنابراین‌، استفاده‌ از مهارت‌های مقابله با خشم می‌تواند در کنترل و کاهش این مشکلات بسیار کمک کننده باشد. مهارت‌های ذیـل تـوسط کلینکه تـحت عـنوان «مهارت‌های مقابله با خشم» پیشنهاد شده‌اند: استفاده‌ از سیستم‌های حمایت اجتماعی، مهارت‌ حل مسئله، مهارت‌های خودآرام‌ساز ، مهارت‌های حفظ کنترل درونی، استفاده از مهارت شوخ‌طبعی، ارتباط و مذاکره، آموزش مهارت‌های گوش دادن و بیان صریح احساسات خـود.

منابع

وب سایت دکتر سید محمد کلانتر

راهنمای خرید
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.