×
ادامه مطلب
آشنایی با فواید کارگاه روانشناسی و سمینارها
29 مرداد 1400

آشنایی با فواید کارگاه روانشناسی و سمینارها

ادامه مطلب
نوروفیدبک یا نوروتراپی چیست و چه نقشی در درمان اختلالات دارد
21 تیر 1400

نوروفیدبک یا نوروتراپی چیست و چه نقشی در درمان اختلالات دارد

ادامه مطلب
تاثیر خانواده درمانی بر درمان اختلالات روانی و میزان اثربخشی آن
16 تیر 1400

تاثیر خانواده درمانی بر درمان اختلالات روانی و میزان اثربخشی آن

ادامه مطلب
درمان تلفنی شخصیت مرزی و بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی
2 تیر 1400

درمان تلفنی شخصیت مرزی و بررسی تاثیر رفتار درمانی دیالکتیکی

ادامه مطلب
تفاوت بین روانشناسان و روانپزشکان و بررسی کامل ویژگی های این دو شغل
2 اردیبهشت 1400

تفاوت بین روانشناسان و روانپزشکان و بررسی کامل ویژگی های این دو شغل

ادامه مطلب
تاثیر کتاب درمانی در فرایند درمان و نقش آن در بهبود اختلالات روانی
29 فروردین 1400

تاثیر کتاب درمانی در فرایند درمان و نقش آن در بهبود اختلالات روانی

ادامه مطلب
درمان با شبکه های اجتماعی و تاثیر تکنولوژی های جدید بر روانشناسی
29 فروردین 1400

درمان با شبکه های اجتماعی و تاثیر تکنولوژی های جدید بر روانشناسی

ادامه مطلب
مشاوره آنلاین روانشناسی و بررسی اثرات آن در روان درمانی بر مراجع
28 فروردین 1400

مشاوره آنلاین روانشناسی و بررسی اثرات آن در روان درمانی بر مراجع

ادامه مطلب
تاثیر مشاوره بر درمان افسردگی و تکنیک های تسریع روند درمان
27 فروردین 1400

تاثیر مشاوره بر درمان افسردگی و تکنیک های تسریع روند درمان

ادامه مطلب
توجه مثبت بدون قید و شرط در روانشناسی چه تاثیری بر مراجع دارد
16 فروردین 1400

توجه مثبت بدون قید و شرط در روانشناسی چه تاثیری بر مراجع دارد

0